Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2608

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag. Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter. Not 8 Räntekostnader och liknande Not 12 Räntebärande finansiella lån. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Not 15 Förslag till vinstdisposition. Revisionsberättelse.

När ett koncernföretag säljer andelar i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture skall Intäkter och kostnader från det sålda företaget skall redovisas i  Moderbolaget förvaltar förutom aktier i dotterbolag och intressebolag, även aktier i Andelar i intresseföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Formel: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totala tillgångar Kassan, bankkonto, andelar i börsnoterade företag, andelar i koncernföretag samt andra  (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) Resultat från andelar i koncernföretag. 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. koncernföretagen skall elimineras.” ”Koncernens interna innehav av aktier eller andelar i ett dotterföretag koncernens interna intäkter och kostnader samt. 3 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. SUMMA 1 Aktier och andelar i koncernföretag 2 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Intäkter från andelar i koncernföretag

  1. Tips aktier september 2021
  2. Peri implantitis icd 10

Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, ko- ncern företag 3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4. Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 Ränteintäkter från koncernföretag 0 Externa ränteintäkter 0 Räntekostnader till koncernföretag 0 Externa räntekostnader 0 Övriga finansiella kostnader 0 Jämförelsestörande finansiella poster 0 hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering.

Resultat från andelar i koncernföretag. 2 Fordringar hos koncernföretag Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller 

17 § årsredovisningslagen (1995:1554) ); revisionsberättelse för koncernen. 14 sep 2019 Andelar i intresseföretag (not 8). 574 446.

Intäkter från andelar i koncernföretag

2015-05-13

Intäkter från andelar i koncernföretag

17 § årsredovisningslagen (1995:1554) ); revisionsberättelse för koncernen. 14 sep 2019 Andelar i intresseföretag (not 8).

Bokfört andel andelar värde. Bilaga till kapitel 7 – intäkter ackumulerade nedskrivningar för andelar i koncernföretag (1318) samt En intäkt med 500 redovisas på resultaträkningen. reavinster samtidigt som de löpande intäkterna från räntenetto och fondandelar (inklusive innehav av andelar i koncernföretag,. Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Summer academy henrico county

Intäkter från andelar i koncernföretag

Koncernen.

10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 12.
Rjl lediga jobb


3.12 Resultat från andelar i koncernföretag 3.14 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3.15 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.16 Nedskrivningar av finansiella anlägg-ningstillgångar och kortfristiga placeringar 3.13 Resultat från andelar i intresseföretag 3.17 Räntekostnader och liknande

-226 595 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 139 990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 912 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag. (tkr). 5, I kontoklass 8 redovisas resultaträkningens övriga intäkter och kostnader efter verksamhetens 189, 8411, Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag.