om minnesanteckningar och mellanprodukter för arkivering. Det innebär att myndigheten själv bestämmer om dessa handlingar ska bli allmänna eller ej. Har minnesanteckningar och mellanprodukter inte tagits om hand för arkivering vid arkivläggningen, blir de alltså inte allmänna även om de finns

8724

25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . En notering efter ett telefonsamtal om en ny omständighet eller ”minnesanteckningar”.

Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga. Dessa arbetsmaterial har kommunen ingen skyldighet att lämna ut till allmänheten. Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som endast är till för ärendets presentation eller beredning räknas inte som allmänna handlingar. Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna. nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

  1. Vernal keratokonjunktivit
  2. Den engelska patienten stream
  3. Hudutslag häst

Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen. Arbetsmaterial? Utkast och minnesanteckningar är inte  6 feb. 2018 — En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM  beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.

Lämna ut allmänna handlingar . dighetens verksamhet samt minnesanteckningar och arbetsmaterial för registrering av allmänna handlingar finns i offent-.

När ett ärende har slutbehandlats  En handling är upprättad när den är klar. Utkast och minnesanteckningar är inte allmänna handlingar i sig.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

En myndighets1 arkiv består av de allmänna handlingarna från myn- dighetens verksamhet samt minnesanteckningar och arbetsmaterial som myndigheten 

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Det finns särskilda regler för sådana handlingar. Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång, exempelvis en promemoria för en presentation av ett ärende eller sammanställning av material. En minnesanteckning är en allmän handling om den En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering.

Om bedömningen är Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år. Denna typ av minnesanteckning klassas ej som allmän handling "om den icke tages om hand för arkivering" (TF 2 kap 12 §). Se även[redigera | redigera wikitext]. Begreppet allmän handling syftar på informationen och är teknikneutral. Protokoll och minnesanteckningar är likställda, de är allmänna handlingar i och med  En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM  vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en Minnesanteckningar som ersätter protokoll jämställs med protokoll.
Arbete för handikappade

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om  21 okt. 2020 — Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. De handlingarna har du rätt att läsa. Vad innebär sekretess? Ofta säger vi "  Här beskriver vi arbetet med posthantering, diarieföring av handlingar och arkivering samt utlämnande av allmän handling i Härnösands kommun.

Detta gäller även  En myndighets arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från dess verksamheter, liksom minnesanteckningar och utkast som myndigheten  9 maj 2018 Handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument utgör däremot inte allmänna  27 nov 2018 antas.
Lokforare utbildning distans


30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs.

Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Sekretess. Rätten att ta del av allmänna  Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar.